Phuket Immigration
Home

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

1

ระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนการตรวจลงตรา
ดาวน์โหลด
2 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 5422566
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว
ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ดาวน์โหลด
3 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 412566
เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ดาวน์โหลด

4

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 2422566
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ดาวน์โหลด
5 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 2432566
เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ดาวน์โหลด

 

Phuket Immigration
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต