ลำดับขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์

1. รายการนี้เป็นการจองคิวเพื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อ กรณีธุรกิจ เท่านั้น
2. สงวนสิทธิ์การจอง 1 คิว ต่อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เท่านั้น 
3. ผู้มีความประสงค์จองคิวออนไลน์ ต้องทำการลงทะเบียนจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ล่วงหน้าก่อนวันที่จะนัดยื่นคำร้องไม่น้อยกว่า 10 วัน (เมื่อทำการล็อคอินเข้าระบบ จะเห็นปฏิทินวันจองอีก 10 วันข้างหน้าเป็นต้นไป) โดยเมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไปคลิกลิงค์จากอีเมล์ของท่าน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (กรณีที่ไม่ได้รับลิงค์จากอีเมล์ นั่นหมายถึง ท่านใส่อีเมล์ผิด) 
4. เมื่อผู้จองทำรายการเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ใบรับรองการจอง พร้อมนำเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการตรวจเอกสารล่วงหน้า ณ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)  ก่อนวันนัดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันหยุดราชการ ) และจัดเรียงเอกสารตามลิสต์รายการให้ถูกต้อง 
5. กรณีผู้จองคิวยื่นคำร้องไม่ได้นำเอกสารมายื่นตรวจล่วงหน้าตามกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจองคิวนั้น ๆ 
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตรวจเอกสารที่ได้ยื่นตรวจล่วงหน้าแล้ว หากมีรายการเอกสารที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ จะมีการแจ้งกลับไปที่ผู้ยื่นคำร้องก่อนวันนัดยื่นคำร้องทางอีเมล์ (ถ้าหากไม่ได้รับอีเมล์ ผู้ยื่นคำร้องสามารถทำการล็อคอินเข้ามาดูที่ระบบได้)  และผู้ยื่นคำร้องต้องนำมาแก้ไขให้ครบถ้วนในวันกำหนดนัด
7. ในวันกำหนดนัด คนต่างด้าว ผู้ยื่นคำร้องต้องมาตามเวลาที่นัดหมาย และเมื่อเอกสารผ่านการตรวจครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน  14 นาที ในการดำเนินการรับคำร้อง     8. การให้บริการจองคิวออนไลน์เปิดให้บริการตามวัน-เวลาราชการ จำนวนวันละ 8 คิว หากท่านไม่สามารถจองคิวในวันที่ต้องการได้ ท่านสามารถมาใช้บริการรับบัตรคิว (WALK IN) เพื่อยื่นคำร้องได้ตามปกติ 9. สิทธิ์และเงื่อนไขต่างๆ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

                                                                                                                         หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ 076-221905