การยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประเภท ธุรกิจ

1. ให้จัดเตรียมเอกสาร 2 ชุด  โดยชุดตัวจริง  หนังสือรับรองบริษัท , บอจ.5 , ส.บช.3 , งบการเงิน ฉบับนายทะเบียนลงนามรับรอง สถานประกอบการไม่ต้องประทับตราบริษัทและผู้มีอำนาจไม่ต้องลงนามในเอกสาร ( ให้ลงนามและประทับตราบริษัทในชุดสำเนาทุกแผ่น )

2. ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40  จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 23 ของเดือนเท่านั้น เช่น ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40 ของเดือน ม.ค. 61 จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่     23 มี.ค.61

3. ภงด.1 และ สปส. จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 ของเดือนเท่านั้น เช่น ภงด.1 และ สปส. เดือน ม.ค. 61 จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 61 หากยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 61 ต้องนำของเดือน ก.พ. มาแสดง

1 Comment

Leave a comment